دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1394 
1. بررسی سطوح مختلف پروتئین قابل و غیرقابل تجزیه در شکمبه بر عملکرد و قابلیت هضم در بره‌های نر پرواری

صفحه 1-10

محمد علی رمضانی؛ یدالله چاشنی‌دل؛ اسدالله تیموری یانسری؛ سیدعادل مفتخرزاده؛ حسن نبی پور افروزی