دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1394 
1. ارزیابی مدل‏های حیوانی مختلف در پیش بینی ارزش‏ اصلاحی برای صفات رشد در گوسفند لری بختیاری

صفحه 1-11

سیّد مهدی حسینی وردنجانی؛ مجتبی طهمورث ‏پور؛ محمّد مهدی شریعتی؛ حسین مرادی شهربابک


3. بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی برخی از صفات عملکردی مرغان بومی آذربایجان

صفحه 29-38

لعیا شهری؛ صادق علیجانی؛ حسین جانمحمدی؛ علی حسین خانی