تماس با ما

آدرس دفتر مجله:

بیرجند، کیلومتر 5 جاده کرمان، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله تحقیقات دام و طیور، کد پستی: 331-97175

تلفن:    8-32254041-056      نمابر:      32254050-056

آدرس پست الکترونیک: JLR_Editor@yahoo.com    و    JLR@birjand.ac.ir

وب سایت: www.JLR.birjand.ac.ir


CAPTCHA Image