راهنمای نویسندگان

هدف از چاپ مجله

«مجله تحقیقات دام و طیور» مجله ای علمی- ترویجی است که به صورت فصلنامه و به تعداد چهار شماره در سال، توسط دانشگاه بیرجند منتشر می­شود. این مجله­ی تخصصی، نتایج پژوهش­های بنیادی و تحقیقات کاربردی در زمینه دام و طیور را چاپ می نماید. زبان اصلی مجله، فارسی است.

 فرم تعارض منافع را میتوانید از اینجا دریافت نمائید.

شرایط کلی پذیرش مقاله

1. مقاله، مستند به نتایج تحقیق نویسنده (گان) باشد.

2. مقاله ارسالی، قبلاً در مجله دیگری منتشر نشده باشد.

3. در مورد مقاله ای که بیش از یک نویسنده دارد، ترتیب درج اسامی در مقاله و حقوق نویسندگان، به عهده خود ایشان است.

4. مسئولیت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نویسنده (گان) است. هیئت تحریریه در رد، قبول، و یا ویرایش ادبی مقاله، آزاد است.

نحوه ارسال مقاله

مؤلفین پس از تهیه مقاله بر اساس راهنمای مجله، می­توانند آن را از طریق الکترونیکی در قالب فایل *.doc (ایجاد شده در نرم افزارWord     نسخه 2007 یا بالاتر) برای سردبیر به نشانی پست الکترونیک:

JLR@birjand.ac.ir   و یا  JLR_Editor@yahoo.com

ارسال فرمایند.

شیوه تهیه مقاله

متن مقاله، بر روی کاغذ سفید و بدون آرم، حداکثر در 15 صفحه با ابعاد 29× 21 سانتیمتر (A4) با قلم بی ­نازنین 12 معمولی به‌ صورت دوستونی (به جز چکیده و منابع)، با فاصله 5/3 سانتی­متر از بالا، 3 سانتی­متر از پایین کاغذ، 2 سانتی­متر از لبه‌های راست و چپ کاغذ (عرض هر ستون 8 سانتی­متر، فاصله دو ستون 1 سانتی­متر) و با فاصله سطرهای سینگل در اندازه کاغذ A4 تایپ ‌شود.

پاراگراف­های دوم به بعد در هر عنوان با فرورفتگی به اندازة 5 میلی­متر از شروع سطر و بدون فاصله پس یا پیش از پاراگراف است. اما بخش جدید با یک سطر فاصله آغاز گردد.

موقع استفاده از علایمی نظیر ، : . ؛ و غیره، به خاطر داشته باشید که کلیة این علایم بدون فاصله از حرف قبلی و با یک فاصله از حرف بعدی نوشته ‌شوند.

در مواردی که زبان انگلیسی نیاز است، از قلم Times New Roman  و سایز 11 استفاده شود. همه­ی صفحات مقاله، از جمله صفحات دارای شکل، جدول یا تصویر، دارای قطع یکسان بوده و دارای شماره صفحه باشند.

عنوان اصلی مقاله (سایز 14) و عناوین داخلی متن (سایز 12) پررنگ باشند. از نوشتن کلمه­های انگلیسی در متن خودداری گردد و در این خصوص لازم است فارسی کلمه، نوشته شده سپس معادل انگلیسی آن، زیرنویس شود. زیرنویس­ها با حرف بزرگ شروع ­شود.

پس از پذیرش مقاله، لازم است نسخه اصلاح شده نهایی به صورت الکترونیکی و در قالب فایل *.doc (همان نرم افزار) به دفتر مجله ارسال گردد.

مقاله ارسالی باید مطابق با اصول زیر تهیه شود:

برگ مشخصات: عنوان مقاله به همراه مشخصات نویسنده (گان) شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، محل خدمت و محل اجرای آزمایش، بر روی یک صفحه جداگانه (صفحه عنوان)، بدون شماره و به زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود. شماره تلفن (ثابت و همراه)، دورنگار و آدرس پستی به همراه پست الکترونیک نویسنده پاسخگو که مسئولیت پیگیری مقاله را به عهده خواهد داشت در صفحه مذکور آورده شود. همچنین ضروری است صفحه مزبور، به امضای نویسنده (گان) نیز رسیده باشد.

عنوان مقاله: عنوان مقاله علاوه بر درج در صفحه عنوان، در بالای صفحه اول نیز بدون ذکر نام نویسنده (گان) ذکر شود. حداکثر در 20 کلمه که معرف موضوع و هدف تحقیق باشد.

چکیده فارسی: همه­ی چکیده فارسی در یک پاراگراف نوشته شود و بیش از 250 کلمه نباشد. چکیده در عین اختصار، بیان کننده محتوی مقاله اعم از هدف، مواد و روش­ها، و برجسته ترین نتایج به دست آمده بدون استفاده از علائم اختصاری، شکل یا جدول باشد.

واژه­های کلیدی: واژه­های مهم فارسی مقاله در ابتدا و پس از چکیده، حداکثر در 5 کلمه و به ترتیب اهمیت آورده شوند.

مقدمه: از صفحه دوم شروع شود و در برگیرنده تعریف مسئله، اهمیت و توجیه انجام تحقیق، بیان مختصری از سابقه پژوهشی مرتبط با تحقیق به همراه ذکر اهداف مورد نظر باشد.

مواد و روش­ها: در این بخش، اطلاعات کافی در مورد محل و نحوه اجرای آزمایش، روش های مورد استفاده در اندازه­گیری، جمع آوری و پردازش و تحلیل داده­ها همراه با ذکر منابع مورد استفاده، ارائه شود. مدل، روش و یا طرح آماری استفاده شده در تحقیق، مشخص باشد. از شرح کامل روش­ها خودداری و فقط به منابع، ارجاع داده شود.

نتایج و بحث: در این قسمت از مقاله، یافته های تحقیق به نحوی بیان می­شوند که به درک و برداشت مطلوب خواننده از داده­های ارائه شده در متن، شکل­ها و جدول­ها منتهی گردد. از بکار بردن کلماتی مانند نمودار، نقشه، تصویر و نظایر آن خودداری و تنها از واژه «شکل» استفاده شود. کلیه داده ها تنها به یک صورت (شکل یا جدول) ارایه گردند. برای غنا بخشیدن به بحث، از یافته های پژوهشی محققان دیگر استفاده گردد. از شرح جزئیات جدول­ها و شکل­ها خودداری شود.

سپاسگزاری: در صورت نیاز، می توان از افراد، سازمان و یا مؤسساتی که در راهنمایی و انجام تحقیق مساعدت نموده و یا در تأمین بودجه، امکانات و لوازم کار، نقش مؤثر داشته اند، تشکر و قدردانی نمود.

منابع: فهرست منابع بصورت تک ستونه و ذکر منابع در متن مقاله در صورت وجود یک یا دو نویسنده، به طور کامل و با ذکر سال باشد (برای مثال: نگارنده، 1387؛ نگارنده و نگارنده، 2009). در صورت وجود چندین نگارنده، ارجاع به منبع، باید به صورت نگارنده و همکاران (سال چاپ) باشد. فهرست منابع، شامل دو بخش منابع فارسی در ابتدا و منابع خارجی در ادامه آن است که به ترتیب حروف الفبا تنظیم می­شوند. در این خصوص، مثال­هایی به منظور آشنایی با نحوه درج منابع در مقاله، ارائه گردیده است.

چکیده انگلیسی: چکیده مقاله به زبان انگلیسی که در یک پاراگراف و بصورت تک ستونه تهیه شده است، ترجمه­ی محتوای چکیده فارسی باشد و در انتهای آن، واژه های کلیدی نیز آورده شود.

جداول و شکل­ها: جدول­ها و شکل های درج شده در مقاله، اولاً جامع و گویا بوده ثانیاً به صورت تکرار اطلاعات ارائه شده در متن نباشد. عنوان جدول و شکل به ترتیب در بالا و پائین آن آورده می­شود و مبین نتایج ارایه شده در آن است. اشتباه معیار میانگین (SEM) و سطح معنی­دار آماری ارائه شوند و اختلاف­های معنی­دار، با حروف انگلیسی مشخص گردد. جدول­ها ساده و بدون خط عمودی باشند. . عنوان شکل به ‌صورت وسط­چین در پایین شکل با قلم بی­نازنین 11، و عنوان جدول در بالای آن با قلم بی­نازنین 11 تایپ می‌شود. اعداد و متون داخل جدول­ها باید به زبان فارسی و با قلم بی­نازنین 10 نوشته شوند و ترتیب قرارگرفتن ستون­ها از راست به چپ باشد.

نام­های علمی: نام علمی موجودات برای اولین باری که در متن ظاهر می­شوند در پرانتز بعد از نام های متداول آنان به صورت ایتالیک آورده شود.

واحدها: کلیه داده­های پژوهش، بر مبنای مقیاس متریک (SI) ارائه گردند.

فرمول­ها: در صورت ارائه فرمول ریاضی یا مدل آماری در متن مقاله، لازم است همه­ی اجزای آن، دقیقاً تعریف و به دقت با ویرایشگر معادله (equation editor) برنامه Word تایپ شوند. شماره گذاری فرمول­ها در درون پرانتز جلوی آنها، ضروری است.

نحوه تنظیم فهرست منابع:

مراجع فارسی با قلم بی نازنین 11 معمولی و با فاصله سطرهای سینگل و منابع انگلیسی با قلم تایمز 10 تایپ می‌شوند.

 

الف) مجلات علمی:

عباسی، م. ع.، واعظ ترشیزی، ر.، نجاتی جوارمی، ا. و عصفوری، ر.، 1383. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفندان نژاد بلوچی ایستگاه عباس آباد. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 65، صفحات 80-75.

Ghafouri-Kesbi, F. and Eskandarinasab, M.P., 2008. An evaluation of maternal influences on growth traits: the Zandi sheep breed of Iran as an example. Journal of Animal and Feed Sciences. 17: 519–529.

 

ب) کتاب:

امانلو، ح.، 1373. ژنتیک اصلاح دام (ترجمه). چاپ اول، انتشارات دانشگاه زنجان.

Pond, W., Church, D., Pond, K.R. and Schoknecht, P.A., 2005. Basic Animal Nutrition and Feeding. John Wiley and Sons Inc., USA.

Yan, T., Agnew, R.E., Mayne, C.S. and Patterson, D.C., 2006. Prediction of body weight and composition from body dimension measurements in lactating cows. In: Kebreab, E., Dijekstra, J., Bannink, A., Gerrits, W.J.J. and France, J. (Eds.), Nutrient Digestion and Utilization in Farm Animals, Modelling Approaches. CABI Publishing, Cromwell Press, UK, pp. 114–120.

 

ج) همایش:

حسینی، ی.، نعیمی، م. و فرشاد، ع.، 1390 . ارزیابی اثرات سوکروز و گلوتامین بر خصوصیات کیفی اسپرم بز مرخز قبل و بعد از انجماد. اولین کنگره علوم و فناوری های نوین کشاورزی. 19 تا 21 شهریور، دانشگاه زنجان. صفحات 937-934 .

Watts, E. and Rose, M. T., 2009. Equine limb and oral fibroblasts in in vitro models of cell proliferation and wound contraction. Proceedings of the British Society of Animal Science (BSAS). 30 March - 1 April 2009, Aberdeen, UK. p. 19.