فرایند پذیرش مقالات

فرآیند ارزیابی مقالات

   مقالات ابتدا از نظر ساختاری مورد بازبینی اولیه قرار می ‌گیرند و مقالاتی که منطبق با دستورالعمل مجله نباشند، برگشت داده شده و فقط آنهایی که از نظر محتوی و ساختار مناسب تشخیص داده شوند، به طور محرمانه جهت ارزیابی برای حداقل 3 داور متخصص در همان زمینه ارسال می گردد. لذا خواهشمندیم نسبت به تهیه مقالات دقت لازم بعمل آید تا هم از اتلاف وقت جلوگیری شود و هم روند بررسی منسجم تر انجام پذیرد.

نتایج داوری مقالات به صورت: پذیرش، اصلاح جزیی، اصلاح کلی یا رد مقاله است. در صورتی که ارسال اصلاحیه مقاله داوری شده، بیش از 1 ماه طول بکشد، به عنوان یک مقاله جدید در نظر گرفته شده و دوباره مراحل بازبینی اولیه را طی خواهد کرد. چاپ نهایی مقاله منوط به همکاری نویسنده مسئول تا آخرین مرحله است.

با تشکر- دفتر مجله