اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید همایون فرهنگ فر

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد، دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی

www.cv.birjand.ac.ir/farhangfar
jlrbirjand.ac.ir
05632254041-9

سردبیر افتخاری

دکتر عباسعلی ناصریان

تغذیه دام استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی

naserianum.ac.ir

سردبیر

دکتر مسلم باشتنی

تغذیه دام استاد، دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی

www.cv.birjand.ac.ir/bashtani
mbashtanibirjand.ac.ir
05632254041-9

مدیر داخلی

دکتر حسین نعیمی پور یونسی

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/naeimi/fa
hnaeimipourbirjand.ac.ir
05632254041

اعضای هیات تحریریه

دکتر اکبر تقی زاده

تغذیه نشخوارکنندگان استاد، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی

animalscience.tabrizu.ac.ir/journal/editorial.board
ataghiusyahoo.com
33392029

دکتر نظر افضلی

تغذیه طیور استاد، دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی

nafzalibirjand.ac.ir
www.cv.birjand.ac.ir/afzali

دکتر سعید حسنی

ژنتیک و اصلاح دام استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

saeedh_2000yahoo.com

دکتر محمدحسن فتحی نسری

تغذیه نشخوارکنندگان استاد، دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی

www.cv.birjand.ac.ir/fathi
hfathibirjand.ac.ir

دکتر احمد زارع شحنه

فیزیولوژی دام استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

azarehut.ac.ir

دکتر مسعود علی پناه

ژنتیک و اصلاح دام دانشیار، مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه

alipanah.masoudgmail.com
05312299602

دکتر ابوالقاسم گلیان

تغذیه طیور استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی

g-golianyahoo.com

دکتر سیدرضا میرائی آشتیانی

ژنتیک و اصلاح دام استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

utcan.ut.ac.ir/member/ashtiyani.aspx
ashtianiut.ac.ir
0261-2248082