بانک ها و نمایه نامه ها

این نشریه در پایگاه‌های زیر نمایه می‌شود:

سامانه نشریات علمی دانشگاه بیرجند     http://jm.birjand.ac.ir

بانک اطلاعات نشریات کشور                  www.magiran.com