دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 و 4، زمستان 1395 (پاییز و زمستان ) 
2. برآورد روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند شال

صفحه 17-29

سیما ساور سفلی؛ زهرا پتی آبادی؛ شیدا ورکوهی؛ محمدحسین هادی تواتری