دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-96 
1. تأثیر سطوح مختلف گلوتاتیون و سوپراکسید دیسموتاز بر برخی از ویژگی‌های اسپرم گاو پس از انجماد

صفحه 1-7

رستگار الفتی کرجی؛ حسین دقیق کیا؛ غلامعلی مقدم؛ علی حسین خانی؛ صادق علیجانی


4. اثر سطوح مختلف تفاله زیتون و مخلوط آنزیمی بر عملکرد و قابلیت هضم جوجه‌های گوشتی

صفحه 29-38

جعفر جعفری؛ مرتضی چاجی؛ محمد بوجارپور؛ طاهره محمدآبادی؛ سمیه سالاری


7. اثر برخی عوامل غیر ژنتیکی بر صفات رشد گوسفند لری بختیاری

صفحه 59-69

آذر راشدی ده صحرائی؛ جمال فیاضی؛ محمود وطن‌خواه؛ محمدتقی بیگی نصیری