دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-80 
1. تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی برگ درخت عناب با استفاده از روشهای برون تنی

صفحه 1-8

مسلم باشتنی؛ محمدرضا تهرانی؛ عباسعلی ناصریان؛ محمدحسن فتحی؛ فاطمه گنجی