دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1393 
3. توصیف منحنی رشد در نژادهای مختلف گوسفندان ایران با استفاده از تابع غیرخطی گمپرتز

صفحه 22-38

مریم رحیمی کاکلکی؛ همایون فرهنگ فر؛ محمد باقر منتظر تربتی؛ علیرضا اقبال