مقایسه میزان الکترولیت‌های خون در شتران چهار منطقه جغرافیایی ایران

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی برخی ویژگی­های فیزیولوژیک مرتبط با سازگاری به شرایط سخت محیطی در چهار نژاد شتر بومی ایران با اقلیم­های متفاوت در سنین مختلف از هر دو جنس نر و ماده انجام شد. ماده­های بالغ از هر دو گروه آبستن و غیر آبستن انتخاب شدند. در این آزمایش خون گیری از 200 نفر شترهای رودباری، بندری، یزدی و عربی از مناطق کرمان، هرمزگان، یزد و خوزستان با دو نمونه خون در ونوجکت­های حاوی ماده ضد انعقاد EDTA از هر نفر شتر انجام شد. از یکی از نمونه­ها پلاسما پس از سانتریفیوژ جدا و نمونه دوم به صورت خون کامل فریز شدند. پـس از یخ گشایی و رقیق سازی نمونه‌ها، سطح سـدیـم و پـتـاسیم پلاسما و خون کامل اندازه‌گیری شد. نتایج نشان می‌دهند که اثرات ثابت جنس دام و آبستنی بـر غلظت سدیم و پتاسیـم خون کامل و پلاسما(Meq/L)  معنی­دار نبودند؛ در حالی که اثرات اقلیم و نژاد بر غلظت سدیم و پتاسیم خون کامل و پلاسما(Meq/L)  به لحاظ آماری معنی‌دار بودند (0001/0< P). با توجه به وجود اختلاف معنی‌دار در سطح پتاسیم خون نژادهای مختلف و اقلیم­های متفاوت، و فعال بودن پمپ سدیم - پتاسیم و سازگاری بیشتر حیوانات دارای سطح پتاسیم بالا به شرایط سخت محیطی، می­توان نژادهای مناسب برای تکثیر و تولید بیشتر در هر منطقه را انتخاب نمود.

کلیدواژه‌ها