تحقیقات دام و طیور (JLR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله