سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم اشتراک مجله تحقیقات دام و طیور

برای اشتراک مجله تحقیقات دام و طیور خواهشمند است بر مبنای مبالغ درج شده در انتهای صفحه، حق اشتراک را به حساب شماره 2177582197007 (سیبا بانک ملی) به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیرجند واریز نموده سپس اصل رسید را همراه فرم اشتراک تکمیل شده به نشانی پستی دفتر مجله ارسال فرمائید.

 

نام و نام خانوادگی / نام مؤسسه

 

مشترک حقیقی  £                             مشترک حقوقی £

 

این بخش توسط افراد حقیقی تکمیل شود

 

شغل                                               محل کار

سمت                                              میزان تحصیلات                                       تخصص                 

 

نشانی کامل  پستی

 

 

تلفن                                                     نمابر

 

 

شماره فیش / حواله بانکی                                        تاریخ                                      شعبه

 

 

 

 

هزینه اشتراک مجله برای چهار شماره در سال

برای دانشجویان       80000 ریال

سایرین                100000 ریال