مطالعه ی تنوع مورفولوژیکی زنبورعسل کوچک(Apis Florea) ایران بر اساس روش های آماری تجزیه خوشه ای و حداقل واریانس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه زنجان

2 عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

3 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

4 دانشجوی دکتری دانشگاه زنجان

چکیده

زنبور عسل کوچک یکی از دو گونه زنبور عسل موجود در ایران می‌باشد که در نواحی جنوبی کشور زندگی می کند و نقش مهمی در گرده افشانی گیاهان این منطقه ایفا می کند. هدف از این مطالعه، بررسی تنوع موجود در جمعیت زنبورعسل کوچک که یکی از اهداف مهم در اصلاح نژاد زنبورعسل محسوب می‌شود می‌باشد. بدین منظور حدود 300 نمونه زنبور کارگر از 29 کلنی مربوط به 7 منطقه مختلف جمع آوری و 11 صفت مورفولوژیک آنها اندازه‌گیری شد. گروه‌بندی جمیت نمونه ها بر اساس صفات کلیدی مورفولوژیک با روش تجزیه خوشه‌ای (PCA) و به روش حداقل واریانس، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی معنی‌داری بین صفت طول خرطوم با صفات عرض بال جلو و طول بال عقب و صفت کوبیتال ایندکس با عرض بال جلو، در سطح احتمال ((P

کلیدواژه‌ها