ارزیابی اثر چند‌شکلی جایگاه ژنی BOLA-DRB3.2بر ویژگی‌های بیوشیمیایی سرم خون و وزن بدن در گاوهای بومی سیستان

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نژاد دام دانشگاه زابل

2 استادیار ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه زابل