بررسی اثرات مدیریت تغذیه‌ای بر لنگش و شاخص‌های تولیدی گاوداری‌های صنعتی شهرستان گرگان

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دامپروری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 2- عضو هیئت علمی دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 3- دانشجوی دکترای تغذیه دام، دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این تحقیق به­منظور بررسی اثر عوامل و  برخی راهبردهای مهم مدیریت تغذیه‌ای موثّر بر پیشگیری از لنگش بر روی این ناهنجاری متابولیک و سایر شاخص‌های تولیدی، تولید مثلی و اقتصادی انجام شد. بدین­منظور، پرسشنامه‌ای در بین 75 گله صنعتی گاو شیری شهرستان گرگان توزیع گردید که در آن به بررسی وضعیت گله‌های گاو شیری این منطقه از نظر اجرای این راهبردهای تغذیه‌ای و شاخص‌های تولیدی، تولیدمثلی و اقتصادی مهم پرداخته شد. راهبردهای مدیریتی- تغذیه‌ای مورد نظر عبارت بودند از: رعایت نسبت مناسب علوفه به کنسانتره، استفاده یا عدم استفاده از فیدر، استفاده از سدیم بی‌کربنات به عنوان یک ترکیب بافری، استفاده از بیوتین به عنوان یک ویتامین مؤثر بر پیشگیری از لنگش، استفاده از مکمل‌های معدنی و ویتامینی در دوره انتقال، استفاده ازجیره‌های کاملاً مخلوط جهت پیشگیری از لنگش بود که اثر آن‌ها بر روی متغیرهای وابسته یا پاسخ که شامل میانگین تولید، درصد چربی شیر، درصد تلفات، میانگین روزهای شیردهی، تعداد تلقیح به ازای آبستنی موفق، میانگین باروری، نرخ وقوع لنگش و هزینه‌های درمان آن، درصد حذف و درصد کاهش تولید شیر بودند از طریق روش رگرسیون خطّی چندمتغیّره مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد اثر این راهبردهای مدیریتی بر روی برخی شاخص‌های تولیدی و تولید مثلی از نظر آماری معنی‌دار بود. ضرایب همبستگی نشان داد که بین راهبردهای مدیریتی ذکر شده و شاخص‌های تولیدی، تولید مثلی و اقتصادی ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها