برآورد اجزاء (کو)واریانس و پارامتر‌های ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفندان زندی با استفاده از روش آماری بیزی

نویسندگان

1 1- دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نژاد دام، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استاد اصلاح نژاد دام، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشجوی دکتری اصلاح نژاد دام، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

در این مطالعه، اجزای (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد، در گوسفندان زندی، برآورد شدند. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش، مربوط به صفات وزن‌های تولد (7684 رکورد)، شیرگیری (6131 رکورد)، شش‌ماهگی (3414 رکورد)، نه‌ماهگی (2698 رکورد) و یکسالگی (1680 رکورد) بودند که طی سال‌های 1370 تا 1390، توسط ایستگاه نخجیر جمع‌آوری شدند. اجزای (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی، به­دلیل دقت بالای روش آماری بیزی مبتنی بر روش نمونه‌گیری گیبس، با این روش برآورد شدند. عوامل محیطی سال تولد، جنسیت بره، نوع تولد و سن مادر هنگام زایش بر کلیه صفات مزبور معنی‌دار بودند و به‌عنوان اثرات ثابت در مدل قرار گرفتند. سن دام هنگام وزن‌کشی به­عنوان متغیر کمکی وارد مدل شد. مدل مناسب بر اساس کمترین مقدار واریانس خطا، برای صفات اوزان تولد، شیرگیری، شش‌ماهگی، نه‌ماهگی و یکسالگی به ترتیب، 5، 5، 2، 1 و 1 انتخاب شد. وراثت‌پذیری مستقیم صفات مذکور (بر اساس نتایج حاصل از مدل مناسب انتخاب شده) به­ترتیب برابر 01/0 ±15/0، 003/0 ±26/0، 002/0 ±21/0، 003/0 ±26/0 و 001/0±26/0 محاسبه گردید. وراثت‌پذیری مادری برای صفات اوزان تولد و شیرگیری به­ترتیب برابر 01/0±11/0 و 001/0±06/0 برآورد شد. با بالا رفتن سن بره و کاهش وابستگی به مادر، تنزل سهم اثرات مادری نسبت به اثرات ژنتیکی مستقیم مورد انتظار می‌باشد؛ لذا با افزایش سن به­‌علت کاهش وابستگی بره به مادر، از اهمیت این اثر کاسته شد. وراثت‌پذیری پایین تا متوسط به­دست آمده برای صفات مورد بررسی نشان می‌دهد که نتیجه انتخاب برای این صفات، سبب بهبود ژنتیکی کم تا حد متوسط می‌گردد.

کلیدواژه‌ها