چندشکلی ژن کالپاستاتین (CAST) و بررسی ارتباط آن با وزن تولد و کرک در بزهای راینی کرمان

نویسندگان

1 کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 دانش آموخته ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه چندشکلی ژن کالپاستاتین (CAST) و بررسی ارتباط آن با صفات وزن تولد و وزن کرک در بزهای راینی کرمان بود. بدین منظور از 108 رأس بز راینی استان کرمان به طور تصادفی خونگیری انجام گرفت. DNA  با روش نمکی بهینه یافته استخراج شد و قطعه­ای به طول 247 جفت باز از اگزون شماره 6 این ژن با استفاده از واکنش زنجیره­ای پلی­مراز (PCR)  تکثیر شد. تفاوت فرم فضایی رشته­های منفرد (SSCP) با استفاده از ژل آکریل آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره به دست آمد. در نمونه مورد مطالعه برای ژن CAST سه الگوی AA، AB و  CCبه ترتیب با فراوانی­های 426/0 و 28/0 و 296/0 مشاهده شد. جمعیت مورد نظر برای این ژن در تعادل هاردی - وینبرگ قرار نداشت. وزن تولد و سال بر صفت کرک اثر معنی دار نداشتند اما اثر ژنوتیپ بر وزن تولد معنی­دار بود (05/0P < ). نتایج نشان داد که آلل C  نسبت به آلل های  AوB  دارای اثر معنی داری بر وزن تولد بود؛ و از این رو  می­تواند به عنوان یک نشانگر مولکولی در انتخاب به کمک نشانگر (MAS) در نظر گرفته شود. 

کلیدواژه‌ها