اثرات استفاده از گیاهان دارویی پنیرک، گزنه، مرزه تابستانی و نعناع بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سلول‌های ایمنی خون در جوجه های گوشتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر گیاهان داروی پنیرک، گزنه، مرزه تابستانی و نعناع بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه­های بیوشیمیایی و هماتولوژی خون جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد 280 قطعه جوجه گوشتی سویه‌تجاری راس- 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 14 قطعه جوجه در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفتند. تیمارها شامل تیمار شاهد (بدون استفاده از گیاهان دارویی) و 2 درصد از پودر گیاهان دارویی پنیرک، گزنه، مرزه تابستانی و نعناع بودند. بر اساس نتایج آزمایش میزان خوراک مصرفی روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای دریافت کننده 2 درصد از گیاهان دارویی پنیرک، گزنه، مرزه و نعناع با تیمار شاهد تفاوت معنی­داری نشان نداد. درصد اجزای لاشه نیز تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. استفاده از گیاهان دارویی در مقایسه با شاهد اثرات معنی‌‌داری بر هماتوکریت، هموگلوبین، گلبول سفید، لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت جوجه‌ها نداشت. اما استفاده از گیاه داروی مرزه تابستانی سبب افزایش تعداد گلبول‌های قرمز خون شد (05/0>P). غلظت تری‌گلیسرید، کلسترول، آلبومین، پروتئین تام و اسید اوریک خون جوجه­های گوشتی نیز تحت تأثیر تیمار قرار نگرفتند. بنابراین، افزودن 2 درصد از پودر گیاهان دارویی پنیرک، گزنه، مرزه تابستانی و نعناع به جیره‌جوجه­های گوشتی نتوانست بر عملکرد و صفات لاشه جوجه‌ها اثر معنی­دار داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها