تعیین مقدار کیتین و تجزیه‌پذیری ماده خشک و دیواره سلولی کاه کلزای فرآوری‌شده با قارچ پوسیدگی سفید رنگین‌کمان (Trametes versicolor)

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه اثر قارچ پوسیدگی سفید رنگین­کمان (Trametes versicolor) بر ترکیب شیمیایی و تجزیه­پذیری شکمبه­ای ماده خشک و دیواره سلولی کاه کلزا بررسی شد. بدین منظور کاه کلزا با میسلیوم قارچ رنگین­کمان تلقیح و در زمان­های 21 و 40 روز در کیسه­های پلاستیکی نگهداری شد. پس از آن، کاه خشک و آسیاب گردید. ترکیب شیمیایی نمونه­های فرآوری شده و نشده (شاهد) به روش استاندارد و تجزیه­پذیری نیز به روش کیسه­های نایلونی با سه رأس گوسفند اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که کاهش مقدار ماده آلی فقط در کاه کلزای فرآوری­شده به مدت 40 روز نسبت به شاهد معنی­دار بود (05/0P<). میزان پروتئین خام در کاه فر­آوری شده به مدت 21 روز، افزایش معنی­داری نسبت به شاهد نشان داد و با افزایش زمان فرآوری تا 40 روز، تغییر معنی­داری در آن مشاهده نشد. پس از فر­آوری با قارچ به مدت 40 روز، کاهش معنی­داری در مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی و همی‌سلولز و نیز لیگنین مشاهده شد (05/0P<). مقدار کل ترکیبات فنولی و تانن پس از 21 روز فرآوری کاهش یافت و تا روز 40 تغییر معنی­داری نداشت. مقدار کیتین در مدت 40 روز فرآوری­ افزایش معنی­داری نسبت به 21 روز داشت (05/0P<). بر اساس مقادیر فراسنجه­های تجزیه­پذیری ماده خشک، مقدار تجزیه­پذیری کل پس از 40 روز فرآوری افزایش معنی­داری یافت (05/0P<). همچنین در فرآوری کاه کلزا به مدت 40 روز تجزیه­پذیری دیواره سلولی در شکمبه به میزان قابل توجهی بهبود یافت. یافته­های به­دست آمده نشان داد که کاه کلزای فرآوری­شده با قارچ رنگین­کمان می­تواند منبع غذایی با ارزشی برای نشخوارکنندگان باشد.

کلیدواژه‌ها