تحلیل نقش عوامل مدیریتی و اقتصادی مؤثر بر بهره‌وری گاوداری‌های صنعتی شیری در شهرستان‌های منتخب استان مازندران

نویسندگان

چکیده

بر اساس تجربیات مختلف کشور­های جهان، بکارگیری دانش فنّی و پیشرفته در بخش‌های تولیدی، اساس رشد و توسعه بخش کشاورزی را تشکیل می­دهد. در همین راستا، این مطالعه پس از برآورد شاخص بهره­وری کل عوامل تولید شاخص بهره­وری در گاوداری­های صنعتی شهرستان­های منتخب در استان مازندران، به بررسی عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. بدین‌منظور از طریق پرسشنامه اطلاعات گاوداری صنعتی شیری در شهرستان‌های ساری، بابل و قائمشهر از طریق مصاحبه با مدیران گاوداری‌ها در سال 1393 جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که در شهرستان ساری متغیرهای سابقه فعالیت مدیران، شرکت در دوره­های آموزشی و ترویجی و قیمت شیر رابطه مثبت و معنی­داری با بهره­وری عوامل تولید دارند. در شهرستان قائمشهر و بابل نیز متغیرهای تحصیلات مدیران، سابقه فعالیت مدیران، شرکت در دوره­های آموزشی و ترویجی، همکاری با تعاونی­ها، تعداد گاو­شیری و قیمت شیر بر بهره­وری عوامل تولید مؤثر است. بنابراین سیاست­گذاری­های مناسب روی هر یک از این متغیرهای مؤثر بر بهره­وری، می­تواند عاملی تعیین‌کننده بر میزان تولید و صرفه­جویی نهاده­های مصرفی در گاوداری­های استان مازندران تلقی گردد.

کلیدواژه‌ها