تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در بره‌های کردی استان خراسان شمالی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، بررسی خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی وزن بدن بره­های کردی در سنین مختلف بود. به این منظور رکوردهای مربوط به صفات رشد 5144 رأس بره حاصل از 161 رأس قوچ و 1982 رأس میش استفاده گردید. صفات مورد مطالعه شامل وزن­های تولد (5069 رکورد)، 3 (3968 رکورد)، 6 (3519 رکورد)، 9 (2840 رکورد) و 12 (2595 رکورد) ماهگی بودند که طی سال­های 1375 تا 1392 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کردی واقع در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی جمع­آوری شده بودند. برای برآورد پارامترهای ژنتیکی از روش حداکثر درست­نمایی محدود شده با استفاده از نرم­افزار WOMBAT و برای بررسی معنی­داری عوامل ثابت مؤثر بر این صفات از نرم­افزار SAS نسخه 2/9 استفاده گردید. میانگین±انحراف معیار وزن­های تولد، 3، 6، 9 و 12 ماهگی به ترتیب 75/0±38/4، 77/5±47/23، 80/6±99/31، 06/7±96/35 و 44/8±23/43 کیلوگرم به دست آمد. وراثت­پذیری مستقیم وزن بدن در سنین مختلف به ترتیب 02/0±12/0، 04/0±36/0، 03/0±31/0، 03/0±21/0 و 02/0±19/0 برآورد گردید. بیشترین ضریب وراثت­پذیری مادری برای وزن تولد (02/0±15/0) محاسبه شد و پس از آن با افزایش سن بره­ها این مقدار نیز کاهش یافت. همبستگی­های ژنتیکی و فنوتیپی افزایشی مستقیم بین صفات مختلف وزن بدن به ترتیب در دامنه 56/0 تا 97/0 و 18/0 تا 81/0 متغیر بود. همبستگی­های ژنتیکی افزایشی مادری بین صفات وزن بدن در محدوده 84/0 تا 99/0 قرار داشت. با توجه با بالا بودن ضریب وراثت­پذیری افزایشی مستقیم وزن 3 ماهگی و همچنین همبستگی ژنتیکی بالای این صفت با سایر صفات، بهتر است انتخاب برای صفات رشد در این نژاد بر اساس وزن 3 ماهگی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها