ارزیابی الگوی تلفات اولیه مرغداریهای گوشتی استان قم در سال زراعی 92-1391

نویسندگان

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی میزان‌ و الگوی تلفات اولیه مرغداری‌های گوشتی استان قم، اثر عوامل مختلف بر این تلفات و رابطه آن با تلفات ادامه دوره بود. اطلاعات کارت تلفات تمام جوجه‌ریزی‌های مشمول غرامت بیمه مناطق مختلف استان در سال زراعی 92-1391 (469 از کل 1062 جوجه‌ریزی) جمع‌آوری و با اطلاعات پروانه بهره‌برداری و کارت بهداشت آن‌ها تکمیل شد. تلفات بازای 10 هزار قطعه در همه مرغداری‌ها بصورت لگاریتم در مبنای 10 تبدیل شد و از تجزیه واریانس یک‌طرفه و روش رگرسیون برای تحلیل آن‌ها استفاده گردید. درصد تلفات کل مرغداری‌ها و مرغداری‌های مشمول غرامت به ترتیب برابر 24 و 11/46 درصد و تلفات هفته اول تا سوم به ترتیب 59/1، 18/1 و 17/4 درصد بود. در حالی که سویه جوجه، فصل سال، وضعیت فنی سالن‌ها و سامانه تهویه و نور سالن‌ها و مالکیت مرغداری و نیز خصوصیات گله مادری همچون سن مرغ مادر، وزن جوجه یک‌روزه و تیتر گله مادر اثری بر تلفات هفته اول نداشتند، شرکت مرغ مادر، مناطق مختلف استان، ظرفیت مرغداری، تعداد سالن، نحوه تأمین دان، فاصله مرغداری از روستا و فاصله سالن‌ها از هم بر تلفات هفته اول اثر معنی‌دار داشتند (05/0P<). الگوی تلفات هفته اول، گوژ بسمت بالا با نقطه عطف روز چهارم و مطابق تلفات گله‌های گوشتی مناسب بود. قبل از 21 روزگی، 1/41 درصد و قبل از 14 روزگی، 5/11 درصد جوجه‌ریزی‌ها درگیر تلفات شدند. بررسی رگرسیون تلفات هفته اول با هفته دوم، سوم و کل دوره مبین آن است که تلفات کل دوره مرغدارها ربطی با تلفات اولیه ندارد و در هفته سوم به بعد بیماری‌های عفونی رخ می‌دهد. نتایج این بررسی نشان داد که الگوی تلفات هفته اول جوجه‌ریزی‌های منطقه مشابه گله‌های استاندارد است؛ عوامل مرغ مادر و جوجه‌کشی اثری بر آن ندارد؛ مهمترین عوامل مؤثر بر آن، منطقه جغرافیایی، نوع سالن و شرکت مرغ مادر است ولی اندکی بعد از هفته دوم بخش قابل توجهی از مرغداری‌ها مستقل از تلفات اولیه درگیر تلفات عفونی می‌شوند. بنابرین تلفات کل دوره مرغداری‌ها ربطی به کیفیت جوجه‌ها ندارد و متأثر از بیماری‌ها است.

کلیدواژه‌ها