اثر منابع کلسیم با و بدون آنزیم فیتاز و اسیدهای ارگانیک بر صفات تولیدی و کیفیت پوسته‌‌تخم‌مرغ در مرغ‌‌های تخم‌‌گذار

نویسنده

چکیده

طی آزمایشی 224 قطعه مرغ تخم‌‌ گذار لگهورن سویه W-36 در سن 60 هفتگی به صورت تصادفی به هفت تیمار غذایی و چهار تکرار هر کدام با هشت قطعه مرغ تقسیم گردیدند. مرغ‌‌‌ها از جیره‌‌‌های غذایی آزمایش در حد اشتها در طول دو دوره آزمایش 28 روزه تغذیه شدند که عبارت بودند از: شاهد منفی (فاقد مکمل کلسیم، آنزیم فیتاز و اسیدهای ارگانیک)؛ شاهد منفی (به همراه کربنات کلسیم)؛ شاهد منفی (به همراه سنگ آهک)؛ شاهد منفی (به همراه کربنات کلسیم و فیتاز)؛ شاهد منفی (به همراه سنگ آهک و فیتاز)؛ شاهد منفی (به همراه کربنات کلسیم، فیتاز و اسیدهای ارگانیک) و شاهد منفی (به همراه سنگ آهک، فیتاز و اسیدهای ارگانیک). خوراک مصرفی تیمار‌‌های آزمایشی نسبت به شاهد به طور معنی ‌‌داری کمتر بود. میانگین وزن تخم‌‌ مرغ‌‌‌های شاهد سبک‌تر از تیمارهای آزمایشی بود (001/0P<). درصد تولید در تمام جیره‌‌‌های غذایی آزمایشی در مقایسه با شاهد در کل آزمایش بیشتر بود (01/0P<). علاوه بر این، جیره غذایی شاهد به همراه سنگ آهک، فیتاز و اسیدهای ارگانیک بهتر از جیره غذایی شاهد به همراه سنگ آهک بود. ضریب تبدیل خوراک در تیمارهای غذایی آزمایشی نسبت به شاهد منفی در طول مدت آزمایش بهتر بود (001/0P<). فراسنجه‌‌‌های کیفیت پوسته تخم ‌‌مرغ در تمام تیمارهای غذایی نسبت به شاهد منفی بهتر بودند (05/0P<). نتایج کلی نشان دادند که افزودن منابع کلسیم و افزودنی‌‌‌های خوراکی موجب بهبود عملکرد تخمگذاری و کیفیت پوسته تخم ‌‌مرغ در خوراک مرغ‌‌های تخم‌‌گذار تجاری گردیدند.

کلیدواژه‌ها