تعیین ارزش غذایی و مقایسه روش‌های متفاوت خشک کردن بر ترکیب شیمیایی، مؤلفه‌های تولید گاز و قابلیت هضم تفاله انواع مرکبات

نویسندگان

چکیده

مطالعه‌ای به ­منظور تعیین ارزش غذایی و مقایسه روش‌های متفاوت خشک کردن بر ترکیب شیمیایی، مؤلفه‌های تولید گاز و قابلیت هضم تفالهمرکبات شمال و جنوب (پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین و لیمو ترش) و تفاله خشک تجاری انجام شد. نمونه‌های مرکبات جمع‌آوری شده پس از آب‌گیری، ‌در آفتاب خشک شدند. نتایج نشان داد‌ که بین انواع تفاله مرکبات از نظر ترکیب شیمیایی اختلاف معنی‌داری وجود داشت­ (05/0‌P<). تفاله خشک تجاری در مقایسه با تفاله پرتقال شمال دارای خاکستر، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی بالاتری بود. انواع تفاله مرکبات از نظر فراسنجه‌های تولید گاز اختلاف معنی‌داری داشتند  (05/0‌P<). تفاله خشک تجاری پایین‌ترین پتانسیل تولید گاز، قابلیت هضم ماده آلی، انرژی قابل متابولیسم و غلظت اسیدهای چرب کوتاه زنجیر را در مقایسه با سایر تیمارها داشت. بین انواع تفاله مرکبات به جزء تفاله خشک تجاری از نظر قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در ساعت 24 انکوباسیون و فراسنجه‌های تخمیری (عامل تفکیک، تولید توده میکروبی و بازده تولید توده میکروبی) اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. به طور کلی نتایج نشان داد روش فرآوری می‌تواند ارزش تغذیه‌ای تفاله مرکبات را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها