اثرات جایگزینی ملاس با ویناس چغندرقند بر عملکرد، پارامترهای شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی بزغاله‌های مهابادی

نویسندگان

چکیده

هدف از مطالعه‌ی حاضر تعیین اثر جایگزین کردن ملاس با ویناس چغندرقند حاصل از صنایع الکل سازی بر عملکرد رشد، قطعات لاشه، پارامترهای شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در بزغاله‌های نر نژاد مهابادی بود. در این آزمایش تعداد 32 رأس بزغاله‌ی نر 6-5 ماهه نژاد مهابادی با وزن اولیه‌ی 2±20 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار جیره‌ی غذایی تغذیه شدند. جیره‌های غذایی حاوی مقادیر صفر، 4، 8 و 12 درصد از ویناس چغندر قند بودند. طول آزمایش 90 روز بود که 15 روز شامل عادت‌دهی و 75 روز به تغذیه‌ی جیره‌های آزمایشی اختصاص داشت. نتایج نشان داد که افزودن ویناس به جیره میانگین ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل و درصد قطعات لاشه را در تیمارهای مختلف تحت تأثیر قرار نداد. ویناس در سطح 8 و 12 درصد به طور معنی‌داری سبب افزایش pH شکمبه شد (05/0>P) ولی بر نیتروژن آمونیاکی و اسیدهای چرب شکمبه‌ای اثر معنی داری نداشت. اضافه کردن ویناس به جیره به طور معنی داری منیزیم خون را کاهش داد (05/0>P)، ولی سایر پارامترهای خونی را تحت تأثیر قرار نداد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که ویناس چغندرقند را می‌توان بدون هیچ اثر سوئی بر عملکرد، تا سطح 12 درصد در جیره بزغاله­های مهابادی به کار برد. 

کلیدواژه‌ها