اثر تغذیه اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع قبل از زایش بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین چند بار زایش کرده

نویسندگان

چکیده

این آزمایش برای بررسی اثر تغذیه منابع مختلف چربی (پروفایل اسید چرب) در دوره­ آماده به زایش بر روی عملکرد تولیدی و ترکیبات شیرو فراسنجه‌های خونی در گاوهای شیرده هلشتاین انجام شد. 15 رأس گاو آبستن هلشتاینکه حدود 30 روز به زایش آن­ها باقی مانده بود انتخاب و در سه گروه 5 رأسی به صورت تصادفی توزیع شدند و با 3 جیره­ی غذایی که از لحاظ مقدار پروتئین یکسان ولی از لحاظ منبع انرژی متفاوت بودند، در دوره آماده به زایش تغذیه گردیدند. جیره­ی اول جیره بدون مکمل چربی(1)، جیره­ی دوم همراه با مکمل پودر چربی(اسیدهای چرب اشباع) (2) و جیره­ی سوم همراه با دانه­ی سویای حرارت داده شده (اسیدهای چرب غیر اشباع) (3) بود. بعد زایش همه گاوها از یک جیره یکسان تغذیه شدند. برای بررسی عملکرد گاوها، تولید و ترکیبات شیر، ماده خشک مصرفی، نمره بدنی گاوها اندازه­گیری گردیدند. همچنین نمونه خون در روزهای 21-،14- ،7- ، 1، 7، 14 و 21 مربوط به زایش گرفته شد. ماده خشک مصرفی و نمره بدنی تحت تأثیر مکمل­ چربی قرار نگرفتند. گاوهای که ازجیره­های همراه با مکمل چربی تغذیه شده بودند در مقایسه با گروه شاهد؛ تولید شیر، مقدار پروتئین، مقدار شیر تصحیح شده بر اساس چربی 5/3 و 4 درصد، مقدار چربی، لاکتوز و پروتئین تولیدی بالاتری داشتند. اما، درصد پروتئین و درصد لاکتوز شیر در گروه شاهد نسبت به دو گروه دیگر به طور معنی­داری بالاتر بود. غلظت گلوکز و کلسترول پلاسما در روز زایش و کلسترول در بعد زایش در گروه 3 نسبت به گروه 2 بالاتر بود. همچنین در بعد زایش غلظت گلوکز در گروه یک نسبت به گروه دو به طور معنی­داری بالاتر بود.نتایج نشان می­دهند که مکمل‌سازی پودر چربی محافظت شده و دانه سویای حرارت داده شده در جیره گاوهای شیری در دوره آماده به زایش سبب افزایش تولید شیر می­شوند، علاوه بر این،گاوهای تغذیه شده از جیره همراه با دانه سویای حرارت داده از وضعیت متابولیکی بهتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها