تأثیر روغن سویا و روغن حیوانی پیه گوسفندی (منابع اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع) بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغذیه روغن سویا و روغن حیوانی (پیه گوسفند) بر کیفیت لاشه و ترکیب اسید‌های چرب ماهیچه سینه جوجه‌های گوشتی سویه کاب بود. تعداد 225 جوجه خروس‌های یک روزه با میانگین وزنی 61/42 گرم در قالب طرح کاملاً تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند (3 تیمار و 3 تکرار و 25 قطعه جوجه در هر تکرار) و در طول دوره پرورش یکی از سه جیره شاهد، روغن سویا و روغن حاصل از چربی پیه را دریافت نمودند. یافته ها نشان داد که میزان خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در کل دوره پرورش بین گروه‌های آزمایشی اختلاف آماری معنی دار را نشان نداد. تفاوت میانگین وزنی در هفته‌های یک تا پنج بین سه گروه مورد مطالعه معنی دار بود (05/0P<) و اختلاف وزن کبد و قلب بین گروه‌های مختلف از لحاظ آماری معنی دار بود (05/0P<) بطوریکه در گروهی که روغن حاصل از چربی پیه مصرف کرده بودند وزن قلب و کبد بیشتر بود. تغذیه روغن سویا و روغن حاصل از چربی حیوانی می‌تواند پروفایل اسید چرب داخل ماهیچه‌ای بویژه اسید میرستیک، اولئیک، واکسینیک، آلفا لینولئیک را به طور معنی داری (05/0 P<) تحت تأثیر قرار دهد، بطوریکه با مصرف روغن حیوانی میزان اسید میرستیک و واکسنیک افزایش ولی با مصرف روغن سویا مقدار این دو در بافت عضله سینه کاهش یافت. نتیجه آنکه مصرف منابع مرتبط با اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع تاثیر مستقیم بر پروفایل اسیدهای چرب داخل عضله سینه جوجه‌های گوشتی دارد.

کلیدواژه‌ها