اثرات استفاده از سبوس گندم، آنزیم و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ و متابولیتهای خون در مرغهای تخمگذار

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین اثرات استفاده از سبوس گندم، آنزیم و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سطح سلول‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار انجام گرفت. این آزمایش با  تعداد 384 قطعه مرغ‌تخم‌گذار سویه‌ های- لاین W36، در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل (2×2×2) با دو سطح سبوس گندم (صفر و 10 درصد)، دو سطح مولتی‌‌آنزیم کمبو فیتاز (صفر و 05/0 درصد) و دو سطح پروبیوتیک پروتکسین (صفر و 005/0 درصد) در 8 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار، به مدت 12 هفته (از سن 65 تا 76 هفتگی) انجام گرفت. استفاده از 10 درصد سبوس گندم باعث بهبود وزن تخم‌مرغ، درصد تولید و توده تخم‌‌مرغ‌های تولیدی، ضریب تبدیل غذایی شاخص رنگ زرده شد (05/0>P). در حالی‌که اثرات معنی‌‌داری بر مقدار خوراک مصرفی، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سطح سلول‌های خون مرغ‌ها نداشت. استفاده از آنزیم موجب کاهش وزن تخم‌مرغ شد ولی اثرات معنی‌‌داری بر صفات کیفی تخم‌مرغ و متابولیت‌های خون مرغ‌ها نداشت. استفاده از پروبیوتیک باعث بهبود معنی‌دار عملکرد و شاخص رنگ زرده شد، لیکن اثرات معنی‌‌داری بر متابولیت‌های خون نداشت. در اثرات متقابل سبوس گندم ×آنزیم، سبوس گندم × پروبیوتیک، آنزیم × پروبیوتیک، سبوس گندم × آنزیم × پروبیوتیک عملکرد و صفات کیفی تخم به طور معنی‌‌دار بهبود یافت، ولی متابولیت‌های خون تحت تأثیر قرار نگرفت. نتیجه‌گیری نهایی اینکه در مرغ‌های تخم‌گذار، استفاده از 10 درصد سبوس گندم به همراه مولتی ‌آنزیم کمبو فیتاز و پروبیوتیک پروتکسین بدون اینکه اثرات معنی‌‌دار بر متابولیت‌های خون داشته باشد، می‌تواند موجب بهبود عملکرد و صفات کیفی تخم‌‌مرغ شود. 

کلیدواژه‌ها