بررسی اثر اسید آلی بر برخی فراسنجه‌های خونی و خصوصیات استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر استفاده از اسید آلی بر غلظت برخی متابولیت­های سرم، مواد معدنی پلاسمای خون و برخی خصوصیات استخوان درشت­نی جوجه­های گوشتی سویه راس 308 انجام شد. آزمایش با تعداد 128 قطعه جوجه گوشتی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 8 قطعه جوجه در هر تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره پایه (بدون افزودنی)، 2- جیره پایه + 1/0% از اسید آلی (ارگاسید)، 3- جیره پایه + 2/0% از اسید آلی و 4- جیره پایه + 3/0% از اسید آلی. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که غلظت متابولیت­های سرم شامل: اوره، کلسترول،  تری­گلیسرید، پروتئین کل، آلبومین و گلوبولین و همچنین مواد معدنی پلاسما شامل کلسیم، فسفر، منیزیم و آهن در سن 21 و 42 روزگی تحت تأثیر معنی­دار اسید آلی قرار نگرفت. غلظت تری­گلیسرید خون در سن 42 روزگی تحت تأثیر معنی­دار تیمارهای آزمایشی قرار گرفت بدین صورت که تیمار حاوی 2/0درصد اسید آلی بیشترین میزان تری­گلیسرید خون را داشت و تیمارهای شاهد و 3/0درصد اسید آلی کمترین میزان تری­گلیسرید خون را به خود اختصاص دادند و این اختلاف به لحاظ آماری معنی­دار بود (05/0>P). درصد کلسیم، فسفر و منیزیم استخوان درشت­نی جوجه­های گوشتی تحت تأثیر سطوح بالاتر اسید آلی قرار نگرفت. درصد خاکستر، وزن نسبی، طول نسبی، قطر داخلی و ضخامت استخوان درشت­نی جوجه­های گوشتی نیز تحت تأثیر معنی­دار تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد استفاده از اسید آلی اُرگاسید نتوانست فراسنجه­های خونی و خصوصیات استخوان درشت­نی جوجه­های گوشتی را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها