بهبود شرایط پرورش جوجه‌های گوشتی با استفاده از سینبیوتیک و عصاره دانه هل در جیره غذایی

نویسندگان

چکیده

به منظور تحریک رشد، تقویت سیستم ایمنی، رفع کمبودهای غذایی و پیشگیری از بیماری­ها، مواد افزودنی متعددی از جمله آنتی­بیوتیک­ها، آنزیم­ها، پروبیوتیک­ها، پری­بیوتیک­ها، سینبیوتیک­ها (پری­بیوتیک + پروبیوتیک) و اسیدهای آلی و مشتقات آنها به خوراک طیور اضافه می­شوند. این مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفته و تیمارها شامل سه سطح عصاره دانه هل و یک سطح سینبیوتیک و یک جیره شاهد پایه بود. نتایج حاصل نشانگر تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی از لحاظ میانگین خوراک مصرفی، میانگین افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراکی بود که دال بر تأثیر مثبت ترکیبات هل و سینبیوتیک بر تحریک رشد بوده و تغییراتی معنی دار در میزان کلسترول، تری گلیسرید، HDL ، LDL، نسبت هتروفیل به لنفوسیت مشاهده شد. البته میزان گلوکز و هموگلوبولین و درصد هماتوکریت هم بررسی شدند ولی تغییرات معنی داری در نتایج مشاهده نشد. همچنین تغییرات معنی درای در وزن تیموس و طحال بورس فابریسیوس بین تیمارها مشاهده شد و نهایتاً چنین نتیجه شد که استفاده از این ترکیبات تاثیرات مثبت و قابل توجهی بر روی سیستم ایمنی داشته و حتی با بررسی تیتر آنتی بادی علیه برونشیت و گامبورو  نتایج بدست آمده نشان داد که در موردگامبورو تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی وجود دارد.  

کلیدواژه‌ها