مقاله کوتاه علمی: بررسی جهش در اینترون‬ یک ژن میوستاتین گوسفند لری با استفاده ازروش PCR-SSCP

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی جهش در اینترون یک ژن میوستاتین در 110 رأس گوسفند نژاد لری انجام شد. قطعه 414 جفتبازی از اینترون یک ژن میوستاتین بهوسیله واکنش زنجیرهای پلیمراز- چندشکلی ساختار تکرشتهای (PCR-SSCP) تکثیر و ارزیابی شد. برای جایگاه مذکور 5 الگوی SSCP (ژنوتیپ) و 5 آلل مشاهده شد. فراوانی آللهای A، D، C، E و F به ترتیب برابر 69/0، 19/0، 07/0، 02/0 و 03/0 و فراوانی ژنوتیپهای AA، AD، AC، AE و AF نیز به ترتیب برابر 38/0، 36/0، 15/0، 05/0 و 06/0 بود. مقدار هتروزیگوسیتی مشاهده شده 61/0 برآورد گردید. آزمون مربع کای نشان داد که جمعیت مذکور برای این جایگاه در تعادل هاردی و اینبرگ نیست (05/0P<).

کلیدواژه‌ها