برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات پیش از شیرگیری در گوسفند زل

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، از داده­های 1664 راس گوسفند نژاد زل، که از سال 1377 تا 1388 در ایستگاه بهنژادی شیرنگ شهرستان گرگان گردآوری شده بود، برای برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن تولد، وزن ازشیرگیری، افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر، با شش مدل حیوانی و با روش بیشترین درستنمایی محدودشده استفاده شد. در این مدل­ها عوامل جنس، چند قلو بودن، سال و ماه تولد به عنوان عوامل ثابت و اثر سن مادر بر پایه ماه به عنوان عامل همبسته برای هر دام وارد مدل شد. بر اساس مدل­های شش گانه اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم، مادری، محیط دائمی مادری، کواریانس ژنتیک افزایشی مستقیم و مادری و اثرات باقیمانده، به عنوان اثرات تصادفی در نظر گرفته شدند. پس از برازش هر یک از این شش مدل، بهترین مدل بر اساس شاخص اطلاعات آکائیک (AIC) گزینش شد که با استفاده از مناسب­ترین مدل برازش یافته برای هر صفت، وراثت­پذیری مستقیم (± خطای استاندارد) در صفت­های وزن تولد، وزن سه ­ماهگی، افزایش وزن روزانه از تولد تا سه­ماهگی و نسبت کلیبر در گوسفند نژاد زل به­ترتیب 15/0±672/0، 09/0±304/0، 09/0±397/0 و 02/0±134/0 برآورد شد. روند ژنتیکی برای صفات وزن تولد (04/0±04824/0-)، وزن از شیرگیری (00062/0±00062/0)، افزایش وزن روزانه (00062/0±00062/0-) و نسبت کلیبر (0342/0±0446/0) برآورد شد.

کلیدواژه‌ها