آنالیز فنوتیپی و ژنتیکی وزن پشم گوسفند لری‌بختیاری با استفاده از روش آماری بیزی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق از تعداد 6326 رکورد وزن پشم گوسفندان لری‌بختیاری، حاصل از 273 پدر و 1927 مادر استفاده شد. اطلاعات طی سال‌های 1369 تا 1389 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد این گوسفند، واقع در شهرستان شهرکرد (شولی) جمع‌آوری شدند. نرم‌افزار آماری SAS برای تعیین عوامل محیطی مؤثر بر این صفت و نرم‌افزارMTGSAM  از طریق نمونه‌گیری گیبس، برای برآورد پارامترهای ژنتیکی، مورد استفاده قرار گرفت. عوامل محیطی سال تولد، جنس بره، تیپ تولد و سن مادر هنگام زایش بر این صفت معنی‌دار بوده و به عنوان اثرات ثابت در مدل قرار گرفتند، اثرات متقابل بین سن مادر - جنس بره و تیپ تولد - جنس بره  نیز بر این صفت معنی‌دار بودند. سن دام هنگام پشم‌چینی و وزن تولد دام، به عنوان متغیر کمکی در مدل وارد شدند. وراثت­پذیری مستقیم و مادری محاسبه شده، بر اساس مدل مناسب انتخاب شده، برای این صفت به ترتیب برابر 02 /0± 31/0 و 01/0± 06/0 بود. روند ژنتیکی مستقیم و مادری به ترتیب برابر 24/0±23/3 و 04/0±3/0 گرم در سال برآورد شده و از لحاظ آماری معنی‌دار بودند. روند فنوتیپی و روند محیطی به دست آمده برای این صفت، به ترتیب برابر 003/0 و 001/0- بود و از لحاظ آماری معنی‌دار نبودند. روند ژنتیکی این صفت طی سال‌های مختلف پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشت که می‌تواند به دلیل برنامه‌های اصلاحی هدفمند در این ایستگاه باشد. 

کلیدواژه‌ها