استفاده از افزودنی‌های مختلف برای تهیه سیلاژ سر شاخه نیشکر و ارزیابی ارزش تغذیه‌ای آن با روش‌های هضم آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی روش مناسب تهیه سیلاژ سرشاخه نیشکر و ارزیابی ارزش تغذیه‌ای آن در نشخوارکنندگان با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی بود. تیمار‌های مورد استفاده در این آزمایش شامل ترکیب اوره+ملاس (3+1، به ترتیب 1 و 3 درصد ماده خشک) در دو سطح 0 و 3+1، اسیدسولفوریک در سه سطح 0، 9/0 و 8/1 درصد ماده خشک در قالب طرح کاملاً تصادفی با آزمایش فاکتوریل3×2 بودند. سرشاخه نیشکر با افزودنی‌های ذکر شده (بر اساس ماده خشک) به خوبی مخلوط و در کیسه‌های نایلونی ضخیم سیلو شد. محتوی پروتئین خام سرشاخه سیلو شده با افزودن ترکیب اوره+ملاس و اسید سولفوریک افزایش معنی‌داری نشان داد (05/0>P). تمامی افزودنی‌ها باعث کاهش معنی دارpH  سیلاژ شدند (05/0>P). اسیدسولفوریک منجر به کاهش نیتروژن آمونیاکی گردید (05/0>P). افزودن اوره+ملاس باعث افزایش هضم‌پذیری ماده خشک شد (05/0<P). افزودن هم زمان اوره+ملاس و اسید سولفوریک باعث افزایش هضم‌پذیری فیبر نامحلول در شوینده خنثی (05/0>P) و ماده خشک (05/0<P) شد. با افزودن اسیدسولفوریک پتانسیل تولید گاز به طور خطی افزایش داشت (05/0P<). به طور کلی، افزودنی‌های مورد استفاده در این آزمایش با بهبود ارزش تغذیه‌ای سیلاژ سرشاخه نیشکر امکان نگهداری طولانی مدت آن را فراهم نمودند، با این حال به علت عدم کاهش pH به زیر 4، شاید کیفیت سیلاژ در زمان طولانی‌تر در حد علوفه اولیه باقی نماند.

کلیدواژه‌ها