بررسی ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی سرشاخه‌های گل‌محمدی در مقایسه با علوفه یونجه با استفاده از روش‌هایIn vitro و In situ

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم، تجزیه پذیری و ارزش غذایی سرشاخه گل‌محمدی در مقایسه با علوفه یونجه با استفاده از دو روشin situ  و in vitroانجام شد. داده‌های جمع‌آوری شده در قالب آزمون آماریt-test  تجزیه آماری شدند. تفاوت معنی‌داری بین علوفه یونجه و سرشاخه گل‌محمدی از نظر ماده آلی، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و عصاره اتری مشاهده شد (05/0>P). میانگین تجزیه پذیری مؤثر ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی برای علوفه یونجه با سرشاخه گل‌محمدی متفاوت نبود. قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی علوفه‌‌ یونجه و سرشاخه گل‌محمدی به ترتیب 29/44، 86/ 48 درصد و 30/53، 36/52 درصد بود که اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشتند. حجم گاز تولیدی علوفه یونجه در مقایسه با سرشاخه گل‌محمدی تا 24 ساعت انکوباسیون، به طور معنی‌داری بیشتر بود (05/0>P). نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که سرشاخه گل‌محمدی با توجه به ترکیب شیمیایی و کینیتیک هضم و تجزیه پذیری شکمبه‌ای دارای ارزش غذایی مناسب برای جایگزینی با بخشی از علوفه یونجه در جیره نشخوارکنندگان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها