بررسی ویژگی‌های آماری برخی توابع غیرخطی در توصیف منحنی تخمگذاری

نویسندگان

چکیده

هدف از این بررسی انتخاب بهترین مدل پیش­بینی کننده برای توصیف دقیق میانگین تولید تخم مرغ روزانه در مرغان تخمگذار در دوره تولید بود. برای این منظور از رکوردهای روزانه 81565 قطعه پرنده تخمگذار تجاری در یک دوره تولید تخم مرغ (79-1378) استفاده شد. در این مطالعه، توابع گامای تصحیح شده، جزء به جزء، جزء به جزء تصحیح شده، الجبراتیک، لجستیک غیرخطی، ناروشین و تاکما 2 و لخورست با استفاده از نرم افزار آماری SAS و رویه غیر خطی برازش شدند. برای تعیین بهترین منحنی از معیارهای ضریب تبیین تصحیح شده (R2 adj)، میانگین مربعات خطا (MSE)، آماره آکایک (AIC) و دوربین-واتسون (DW) استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد، تابع لجستیک غیرخطی با داشتن بالاترین ضریب تبیین تصحیح شده، کمترین میانگین مربعات خطا و آماره آکایک، در برازش منحنی تولید تخم مرغ نسبت به مدل­های دیگر مناسب­تر بود. با این حال با بررسی کلی نکویی برازش توابع مختلف با آماره‌های گوناگون به این نتیجه می‌رسیم که بیشتر توابع در برازش منحنی متوسط تولید تخم مرغ دارای صحت کافی می‌باشند. در این صورت توابعی که از نظر ریاضی ساده­تر باشند احتمالاً در نزد محقق یا مدیر واحد تولیدی از مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهند بود.

کلیدواژه‌ها