آنالیز فنوتیپی و ژنتیکی رکوردهای شیر روز آزمون تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شکم اول هلشتاین ایران

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف برآورد وراثت­پذیری، روندهای فنوتیپی و ژنتیکی صفت شیر روز آزمون تصحیح شده برای انرژی گاوهای شکم اول هلشتاین ایران اجرا شد. تعداد 774013 رکورد روز آزمون روی 88456 گاو شکم اول و سه بار دوشش که بین سال­های 1376 تا 1388 در 165 گله (در شش استان) زایش داشتند، استفاده شد. تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفت مزبور، به وسیله یک مدل روز آزمون با تابعیت ثابت انجام شد که در آن سازه­های استان، گله، سال زایش، ماه تولید، نوع ژنوتیپ گاو (زینه یا اصیل)، نوع اسپرم، سن هنگام تولید، تابع چند جمله­ای علی و شفر، اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی گاوها گنجانده شدند. وراثت­پذیری و تکرارپذیری صفت به ترتیب 127/0 و 421/0 بودند. روندهای فنوتیپی و ژنتیکی به ترتیب 434/0 و 076/0 کیلوگرم در سال برآورد شدند که به لحاظ آماری معنی­دار بودند (0001/0>P). بین میانگین­های ارزش اصلاحی دختران حاصل از گاوهای نر هلشتاین داخلی (031/0- کیلوگرم)  و خارجی (3747/0 کیلوگرم) تفاوت معنی­دار آماری وجود داشت (0001/0>P). این پژوهش نشان داد که روند ژنتیکی شیر 305 روز تصحیح شده برای انرژی معادل 26/0 درصد میانگین فنوتیپی صفت مزبور است که نشان می­دهد طی سال­های گذشته، فشار انتخاب چندان مؤثری برای آن وجود نداشته است. 

کلیدواژه‌ها