مطالعه چند شکلی بخشی از اگزون و اینترون 2 ژن لپتین و شناساییSNP ها در این جایگاه در بز نژاد مهابادی با روش PCR- SSCP

نویسندگان

چکیده

لپتین پروتئینی16 کیلودالتونی است که غالباً از بافت چربی سفید و اندکی در اپیتلیوم دستگاه گوارش و جفت ترشح شده و نقش مهمی در کنترل وزن بدن، خوراک مصرفی، ایمنی، تولید شیر و تولید مثل دارد و محصول ژن چاقی (obs) است که توسط ژن بزرگی به نام ژن Ob کد می­شود. هدف از این پژوهش، مطالعه چند شکلی بخشی از اگزون و اینترون 2 ژن لپتین با روش PCR- SSCPدر بز نژاد مهابادی بود. برای این منظور از تعداد 150 راٌس از بزها و بزغاله‌های مهابادی موجود در مزرعه آموزشی و پژوهشی گروه علوم دامی دانشگاه تهران (کرج) به صورت تصادفی خونگیری به عمل آمد. استخراج DNA با استفاده از روش نمکی و تعیین کمیت و کیفیت آن توسط اسپکتروفتومتر و ژل آگارز 1% انجام شد. تکثیر قطعه اختصاصی 271 جفت بازی از بخشی از اگزون و اینترون 2 ژن لپتین به کمک واکنش­ زنجیره‌ای پلیمراز انجام شد و برای بررسی چند شکلی این بخش از روش چندشکلی ساختاری رشته­های منفرد (SSCP) استفاده شد. پس از الکتروفورز نمونه­ها روی ژل پلی­اکریل­آمید 12% با ولتاژ 300 ولت به مدت 21 ساعت، رنگ­آمیزی ژل­ها با روش نیترات نقره طی سه مرحله تثبیت، لکه‌گذاری و ظهور انجام شد. در مجموع همه الگوهای به دست آمده شبیه به هم بود و این جایگاه برای افراد مونومورف بود. برای این جایگاه، هفت جهش مشاهده شد که  قبلاً در بز گزارش و در NCBI ثبت شده بود.

کلیدواژه‌ها