تأثیر تغذیه مرطوب بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی در جیره‌های بر پایه ذرت-کنجاله سویا در شرایط تنش گرمایی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر تغذیه مرطوب بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجههای بیوشیمیایی خون جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت-کنجاله سویا در شرایط تنش گرمایی انجام شد. تعداد160قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه راس308با میانگین وزنی مشابه در قالب طرح کاملاً تصادفی به4تیمار و4تکرار و10جوجه در هر تکرار تقسیم شدند. در هفته اول تمامی جوجهها با جیره خشک تغذیه شده و تیمارهای آزمایشی شامل4سطح صفر،50،100و150درصد رطوبت پس از یکهفتگی در اختیار آنها قرار داده شد. آمادهسازی خوراک در چند نوبت انجام گرفته و در اختیار جوجهها قرار میگرفت. جوجه ها در4هفته اول با دمای توصیه شده راهنمای سویه راس308 پرورش یافته و در2هفته آخر به مدت8ساعت از9صبح تا5بعدازظهر تحت شرایط تنش گرمایی در دمای1±33 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. در پایان دوره پرورش از هر تکرار2جوجه به تصادف انتخاب و کشتار شدند. نتایج نهایی نشان داد که در پایان دوره پرورش تیمارهای آزمایشی از نظر میزان خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک نهایی با هم اختلاف معنیداری داشتند)05/0 .(P<در مورد این صفات در پایان دوره آزمایش، تیمار شاهد عملکرد بهتری را نشان داد. اما از نظر خصوصیات لاشه و فراسنجههای بیوشیمیایی خون با یکدیگر اختلاف معنیداری نداشتند.

کلیدواژه‌ها