تأثیر سطوح مختلف گیاه دارویی کاسنی بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سلول‌های‌ ایمنی خون در مرغ‌‌های تخم‌‌گذار

نویسنده

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف پودر گیاه کاسنی بر عملکرد و متابولیت‌های خون مرغ‌‌های تخم‌گذار انجام گرفت. سطوح کاسنی مورد استفاده صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد در تیمارهای آزمایشی 1 تا 5 بود. در این آزمایش تعداد 180 قطعه مرغ تخم‌‌گذار سویه‌ های- لاین (W36) در 5 گروه آزمایشی و 3 تکرار (با تعداد 12 قطعه مرغ در هر تکرار) از سن 65 تا 76 هفتگی مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از سطوح مختلف پودر گیاه کاسنی دارای اثرات معنی‌داری بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و سطح سلول‌های ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار می‌باشد (05/0>P). بیشترین مقادیر مربوط به درصد تولید تخم‌مرغ، توده‌ تخم‌مرغ‌های تولیدی، خوراک مصرفی، کمترین هزینه‌ خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم‌مرغ تولیدی و بیشترین درصد سفیده با استفاده از 2 درصد کاسنی در جیره‌ها مشاهده شد. کمترین درصد گلبول‌های سفید، هتروفیل، نسبت هتروفیل به لمفوسیت و بیشترین درصد لمفوسیت با استفاده از 5/1 درصد کاسنی به دست آمد. استفاده از کاسنی اثرات معنی‌داری بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون مرغ‌ها نداشت. نتیجه‌‌گیری می‌‌شود که استفاده از 5/1 درصد پودر کاسنی اثرات مثبتی بر سطح سلول‌های ایمنی، عملکرد و صفات کیفی تخم‌مرغ در مرغ‌های تخم‌گذار دارد. 

کلیدواژه‌ها