مقایسه مدل‌های آستانه‌ای در تخمین پارامترهای ژنتیکی صفت دو قلوزایی گوسفند ماکوئی

نویسندگان

چکیده

پارامترهای ژنتیکی صفت دوقلوزایی در گوسفندان نژاد ماکوئی به روش بیزی و با استفاده از مدلهای مختلف برآورد شدند. بدین منظور شش مدل آستانه­ای مورد بررسی قرارگرفت. مدل­ها در لحاظ یا عدم لحاظ اثرات محیط دائمی حیوان، ژنتیکی مادری و لحاظ کواریانس بین اثرات ژنتیکی افزایشی و مادری با هم تفاوت داشتند. عوامل مؤثر بر صفت دوقلوزایی مورد آزمون معنی­داری قرار گرفتند و از بین اثرات لحاظ شده تنها اثرات گله و سال زایش معنی­دار شدند (05/0>P). برآورد اجزای واریانس صفت دوقلوزایی با استفاده از نرم­افزارThrgibbs1f90ومقایسه بین مدلها با استفاده از معیار میزان انحراف  (DIC)انجام گرفت. مدل چهار (مدل حاوی اثر مادری و کواریانس بین اثر ژنتیکی افزایشی و مادری) به عنوان مدل برتر برای آنالیز صفت دوقلوزایی شناخته شد. میانگین پسین وراثت­پذیری افزایشی و ژنتیکی مادری صفت دوقلوزایی (انحراف معیار) با بهترین مدل به ترتیب (004/0 ) 03/0 درصد و (017/0 ) 109/ برآورد شدند. مقادیر پارامترهای ژنتیکی برآورد شده برای صفت دوقلوزایی در این تحقیق نشان داد که برای پیشرفت ژنتیکی در صفت چندقلوزایی باید توجه بیشتری به اثرات مادری داشت و به بهبود شرایط محیطی پرداخت. 

کلیدواژه‌ها