اثر جایگزینی ویتامین کوله‌کلسیفرول با 1-آلفا هیدروکسی‌کوله‌کلسیفرول بر عملکرد مرغ‌های مادر گوشتی مسن

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر جایگزینی ویتامین کوله­کلسیفرول با 1-­آلفاهیدروکسی­کوله­کلسیفرول بر عملکرد مرغ­­های مادرگوشتی این مطالعه درقالب طرح بلوک کاملاً تصادفی با تعداد 288 قطعه مرغ مادرگوشتی سویه راس 308 از سن 57 تا 70 هفتگی در 6 تیمار و 4 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شاملIU/kg 3500 ویتامین 33IU/kg D3340 +10گرم در تن 3D(α(OH1، 3IU/kg D3300 +5/12گرم در تن 3D(α(OH1، 3IU/kg D3260 + 15 گرم در تن 3D(α(OH1، 3IU/kg D3180 + 20 گرم در تن3D(α(OH1 و تیمار کنترل منفی (بدون کوله­کلسیفرول) بود. اختلاف بین میانگین تولید تخم­مرغ در کل دوره آزمایش بین تیمارهای مختلف معنی­دار بود و مرغ­های تغذیه شده با 20 گرم در تن 1- آلفا هیدروکسی­کوله­کلسیفرول دارای پایین­ترین میانگین تولید تخم­مرغ نسبت به تیمارهای شاهد و گروههای تغذیه شده با سطوح 10، 5، 12 و 15 گرم در تن 1- آلفا هیدروکسی کوله کلسیفرول بود. به علاوه اختلاف معنی­داری از نظرصفات تولیدی بین گروه کنترل منفی و سایرگروه­های آزمایشی مشاهده شد (05/0>P). میانگین وزن تخم­مرغ، وزن مخصوص تخم­مرغ، تلفات اولیه، میانی، انتهایی جنین و تخم­مرغ­های نوک­زده تحت تأثیر معنی­دار منبع ویتامین D قرار نگرفت (05/0<P). تفاوت معنی­داری از لحاظ جوجه­درآوری، تلفات اولیه و انتهایی جنین بین تیمارکنترل منفی و سایر تیمارها وجود داشت (05/0>P). نتایج این آزمایش نشان دادکه جایگزینی مکمل 1- آلفا هیدروکسی­کوله­کلسیفرول به جای کوله­کلسیفرول اثر سودمندی بر تولید تخم­مرغ،کیفیت پوسته و درصد جوجه­درآوری ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی صفات مختلف به نظرمی­رسد مقادیرکافی ویتامین 3 Dدر جیره مرغ­های مادر آنها را قادر می­سازد تا به صورت مطلوبی 3D2(OH)25,1 را مورد سوخت­و ساز قرار دهند.

کلیدواژه‌ها