تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر و باروری گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق داده‌های 15 گله گاو هلشتاین در ایران طی سالهای 1360 تا 1386 برای بررسی اثر تولید شیر بر باروری و برآورد همبستگی ژنتیکی تولید شیر با صفات باروری استفاده شدند. صفات باروری مورد مطالعه شامل: تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی (INS)، فاصله گوساله زایی (CI)، فاصله زایش تا اولین تلقیح (DFS)، فاصله اولین وآخرین تلقیح (IFL)، تعداد روزهای باز (DO) و موفقیت در اولین تلقیح (SF) بود. دام‌ها بر اساس تولید شیر به سه گروه کم تولید، متوسط تولید و پر تولید تقسیم شدند. عملکرد باروری گروه پرتولید و متوسط تولید، کمتر از گروه کم تولید بود (P < 0.001). در گروه پرتولید INS، DO،  CIو IFL به ترتیب 37/0 واحد، 11، 17 و 14 روز نسبت به گروه کم تولید بیشتر بود. DFS در گروه کم تولید از گروه پرتولید و متوسط تولید کمتر بود. مقدار SF در گروه پرتولید نسبت به گروه کم تولید 10 درصد کاهش یافت. همبستگی ژنتیکی نامطلوبی بین صفت تولید شیر با صفات مرتبط با باروری برآورد گردید. DFS کمترین (17/0) و CI بیشترین (37/0) همبستگی‌های ژنتیکی را با تولید شیر داشتند. روند فنوتیپی برای تولید شیر، روندی مطلوب و برای صفات مرتبط به باروری نامطلوب بود. افزایش تولید شیر 198 کیلوگرم در هر سال بود. مقدار INS به مقدار 048/0 و IFL به میزان 51/1 روز در هر سال افزایش یافت که روند نامطلوبی است. در هر سال مقدار SF به میزان 37/1 درصد کاهش نشان داد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد اگر برنامه اصلاحی فقط بر افزایش تولید شیر بدون در نظر گرفتن باروری باشد، عملکرد باروری کاهش خواهد یافت. 

کلیدواژه‌ها