اثر آنتی اکسیدان‌ها برآنزیم‌های داخل سلولی و پراکسیداسیون چربی غشای اسپرم‌ها در رقیق کننده منی گاو نژادهای هلشتاین و سیمنتال

نویسندگان

چکیده

غشای سلول اسپرم به واسطه افزایش انواع اکسیژن فعال ناشی از فرآیند انجماد مستعد استرس اکسیداتیو و آسیب پراکسیداتیو است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر سطوح مختلف آنتی اکسیدان­های گلوتاتیون احیاء شده (GSH) و سوپراکسید دیسموتاز (SOD ) بر پارامترهای بیوشیمیایی اسپرم منجمد-یخ گشایی شده گاونر بود. 35 انزال (5 انزال ازهر گاو در هر نژاد) از نژادهای هلشتاین (4n=) و سیمنتال (3n=) جمع آوری شدند. نمونه­های منی دارای شرایط مناسب، مخلوط شده (بطور جداگانه در هر تکرار از هر نژاد) و توسط رقیق کننده تریس– زرده تخم مرغ که حاوی سطوح 5 و 5/7 میلی مولار GSH و 100 و 150 واحد بین المللی در میلی لیتر SOD بود و یک رقیق کننده فاقد افزودنی (شاهد) رقیق شدند. نمونه­های منی به مدت 2 ساعت تا دمای Cº5 خنک شده و سپس در پایوت‌های 5/0 میلی­لیتر منجمد شدند. سطح مالونیل دی آلدهاید، فعالیت آندوژنوسی آنزیم­های SOD و گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) پس از یخ­گشایی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که افزودن هر دو سطح  GSHبه رقیق کننده انجماد منی­گاو، بطور معنی‌داری سطح مالون دی آلدهاید را نسبت به گروه­ کنترل، در هر دو نژاد کاهش داد (05/0P<). همچنین افزودن سطح 5 میلی مولار از GSH فعالیت GPx اسپرم­های نژاد سمینتال را نسبت به گروه شاهد بهبود بخشید (05/0P<). بطورکلی، نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن 5/7 یا 5 میلی مولار از GSH به رقیق کننده تأثیر مثبتی بر سیستم دفاع داخل سلولی و کاهش پراکسیداسیون غشاء اسپرم دارد.

کلیدواژه‌ها