بررسی اثرات سطوح مختلف دانه زیره سبز بر صفات کیفی تخم و برخی فراسنجه‌های خونی بلدرچین ژاپنی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف دانه زیره سبز بر صفات کیفی تخم و برخی فراسنجه­های خونی بلدرچین ژاپنی انجام گرفت. آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با تعداد 288 قطعه بلدرچین ژاپنی تخم­گذار نژاد سفید انگلیسی در 6 تیمار شامل جیره­های حاوی سطح، صفر (بدون زیره سبز)، 5/0، 1، 5/1، 2 و 5/2 درصد پودر زیرهسبز با 4 تکرار و 12 قطعه بلدرچین در هر تکرار به مدت 8 هفته از سن 7 تا 15 هفتگی بلدرچین انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که سطوح مختلف دانه زیره سبز بر استحکام پوسته، رنگ زرده، وزن پوسته و ضخامت پوسته از نظر آماری تفاوت معنی­داری نداشت. ولی تفاوت آماری معنی­داری بر واحد هاو مشاهده شد (05/0> P). بالاترین واحد هاو تخم بلدرچین­ها در گروه تغذیه شده با جیره شاهد مشاهده شد و سطح 5/1 درصد دانه زیره سبز باعث کاهش معنی­دار واحد هاو تخم بلدرچین­ها شد (05/0> P ). سطوح مختلف دانه زیره سبز بر میانگین غلظت کلسترول، تری­گلیسرید،HDL ، گلوگز سرم خون از لحاظ آماری معنی­دار نشد. براساس نتایج این تحقیق زیره سبز در سطح  5/1 درصد اثر مثبتی در مقایسه با سایر تیمارها بر واحد هاو در تخم  بلدرچین­های تخم­گذار داشت ولی در مورد سایر صفات چندان موثر نبود.  

کلیدواژه‌ها