بررسی و مقایسه مراحل مختلف فنولوژی بر کیفیت علوفه دو گونه مرتعی جاشیر(Prangos ferulaceae) و بیلهر(Dorema aucheri) در مراتع ییلاقی شهرستان کهگیلویه

نویسندگان

چکیده

گیاهان علوفه­ای در مکان­ها و زمان­های مختلف، کیفیت متفاوتی دارند. تعیین کیفیت علوفه مرتعی یکی از مهم­ترین عواملی است که برای مدیریت صحیح مراتع لازم است. این پژوهش جهت تعیین و مقایسه برخی خصوصیات ارزش غذایی دو گونه مرتعی جاشیر(Prangosferulaceae) و بیلهر(Doremaaucheri) در مراتع ییلاقی شهرستان کهگیلویه در سه مرحله فنولوژی(رشد رویشی، گلدهی و بذردهی) انجام شد. جمع­آوری نمونه­ها در قالب طرح آزمایشی کاملاً تصادفی شامل سه تیمار(سه مرحله فنولوژی) و چهار تکرار بود. نمونه­ها پس از جمع­آوری، خشک و آسیاب شده و جهت تعیین درصد پروتئین خام (CP)، چربی خام (EE)، درصد خاکستر (Ash)، میزان فسفر (P) ، کلسیم (Ca) و انرژی­خام (GE) به آزمایشگاه ارسال گردید. برای تجزیه آماری از نرم­افزار SAS و برای مقایسه میانگین­ها از آزمون توکی استفاده شد. مقایسه میانگین­ها نشان داد که مقدار پروتئین­خام، خاکستر، فسفر و کلسیم هر دو گونه در مرحله رشد رویشی نسبت به مراحل فنولوژی دیگر دارای مقادیر بالاتری بودند. همچنین دو گونه از نظر پروتئین­خام، خاکستر­خام و کلسیم در هر سه مرحله فنولوژی دارای تفاوت معنی­داری ( 05/0P<) با یکدیگرند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کیفیت علوفه در هر دو گونه در مرحله رشد رویشی بیشتر از مراحل دیگر است.

کلیدواژه‌ها