اثر مکمل آلی کروم بر فراسنجه های خونی، اکسیداسیون چربی عضله راسته و میزان آن در بافت های بدن بزغاله نر مهابادی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات مکمل کروم بر عملکرد، پارامترهای خونی، اکسیداسیون چربی عضله راسته و میزان این عنصر در بافت‌های بدن بزغاله‌های نر مهابادی انجام شد. 32 رأس بزغاله مهابادی (4 تا 5 ماهه با میانگین وزن اولیه 2±22 کیلوگرم) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 سطح از مکمل کرومیم متیونین؛ 1)بدون مکمل، 2) 5/0، 3)1 و 4)5/1 میلی­گرم کروم در روز تغذیه شدند. جیره پایه یکسان بود و آزمایش 94روز به طول انجامید. بزغاله‌ها در جایگاه انفرادی قرار گرفته، هر 21 روز وزن کشی شده و در انتهای آزمایش کشتار شدند. میانگین ماده خشک مصرفی و افزایش وزن روزانه تحت تأثیر مکمل کروم قرار نگرفت، در حالی که سطح 5/1 میلی­گرم کروم در روز باعث بهبود ضریب تبدیل شد (05/0>P). مکمل کروم تأثیری بر غلظت انسولین و تری گلیسرید در آزمون اپی نفرین نداشت، اگرچه سطح 1500 میکروگرم کروم در روز باعث کاهش پیک غلظت گلوکز خون شد (05/0>P). با افزایش مدت زمان نگهداری گوشت در سردخانه (تا 2 ماه بعد از کشتار)، شاخص اکسیداسیون چربی به طور معنی داری افزایش یافت. مکمل کروم (به خصوص سطح 5/1 میلی­گرم کروم در روز) به طور معنی داری باعث کاهش میزان اکسیداسیون چربی عضله راسته در 2 ماه بعد از ذخیره سازی در سردخانه شد (05/0>P). میزان اکسیداسیون در ماه اول تحت اثر مکمل کروم کاهش یافته اما این اثر معنی دار نبود. میزان کروم پلاسما، جگر، کلیه و عضله راسته به طور معنی داری با افزودن کروم متیونین به جیره افزایش یافت (05/0>P). نتایج این آزمایش نشان می­دهد که، مکمل کروم باعث بهبود عملکرد، کاهش میزان اکسیداسیون چربی عضله راسته و افزایش محتوای کروم در خون و بافت‌های مختلف بزغاله­های مهابادی شد. 

کلیدواژه‌ها