مقایسه آماری وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر بین نتاج گاوهای نر هلشتاین ایرانی و خارجی و بین گاوهای زینه و اصیل هلشتاین

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر سازه­های نوع اسپرم (داخلی یا خارجی) و نوع ژنوتیپ گاو (زینه یا اصیل) بر احتمال وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر، تعداد 938047 رکورد روز آزمون متعلق به 108077 رأس گاو شکم اول هلشتاین متعلق به 427 گله که طی سال­های 1374 تا 1388 زایش داشتند، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از روش­های آماری آزمون کای مربع پیرسون و مدل خطی تعمیم یافته لجستیک استفاده شد. در مدل لجستیک، اثرات ثابت فصل تولید، نوع اسپرم تلقیح شده در مادر گاو، سن نخستین زایش، سطح تولید گله، نوع گاو، سال زایش، گامه شیردهی و اثر تصادفی پدر حیوان قرار داده شدند. بر اساس نسبت درصد چربی به درصد پروتئین برای هر رکورد روز آزمون و نقطه آستانه ای 12/0- متغیر وابسته به صورت دوتایی (کد صفر برای عدم وقوع و کد یک برای وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر) تعریف گردید. وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر با نوع اسپرم فاقد ارتباط معنی­دار آماری بود ولی با نوع دام، ارتباط معنی­دار داشت به گونه­ای که برآورد نسبت احتمالات برای گاوهای زینه در مقایسه با گاوهای اصیل 949/0 بدست آمد که نشان می­دهد وقوع کاهش چربی شیر در گاوهای زینه حدوداً 5 درصد کمتر است.

کلیدواژه‌ها